<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> ELISA 试剂盒 - 麦约尔生物
   

 
 
  
 
  Western blot 细胞活力增殖 多因子检测 Luminex ELISA

产品目录
ELISA试剂盒

一 Elisa 试剂盒的工作原理
  麦约尔的ELISA试剂盒,都直接从国外购买大规格原装抗体以及细胞因子,然后进行分装,包板。其中试剂盒的实验原理是采用双抗体夹心ABC-ELISA法。将捕获单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的细胞因子或其他感兴趣的目标蛋白与单抗结合,加入生物素化的检测抗体,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测OD值,所要检测的蛋白与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中细胞因子或其他蛋白的浓度。

二 试剂盒的优势
1 价格低廉,质量稳定可靠;
2 种类齐全,48T和96T的规格适合不同实验需求;
3 检测灵敏度高,重复性好,并且货期短
4 提供购买试剂盒,免费检测样本因子的服务。

三 ELISA实验服务
 您可以在购买我们优质试剂盒的同时,免费体验我们的代测服务,无需花费更多,即可坐享实验结果,赶快垂询。

四 常备库存试剂盒信息
1 人的ELISA试剂盒

货号 货名 规格 价格  
MHK0001 Human IL-1β 48/96T 1000/1800 2
MHK0003 Human IL-2 48/96T 1000/1800 2
MHK0005 Human IL-4 48/96T 1000/1800 2
MHK0010 Human IL-7 48/96T 1500/2500 2
MHK0019 Human TNF-α 48/96T 1000/1800 2
MHK0015 Human IL-12 48/96T 1000/1800 2
MHK0025 Human G-CSF 48/96T 1200/2000 2
MHK0024 Human IL-18 48/96T 1500/2500 2
MHK0030 Human IL-21 48/96T 1500/2500 2
MHK0029 Human TGF-β 48/96T 1500/250 2
MHK0035 Human VCAM-1 48/96T 1200/2000 2
MHK0037 Human GM-CSF 48/96T 1200/2000 2
MHK0045 Human EGF 48/96T 1200/2000 2
MHK0054 Human MMP-2 48/96T 2000/3000 2
MHK0060 Human OPG 48/96T 2000/3000 2
MHK0064 Human SCF 48/96T 1200/2000 2
MHK0101 Human P-SELECTIN 48/96T 1200/2000 2
MHK0106 Human IFN-a 48/96T 2000/3000 2
货号 货名 规格 价格  
MHK0002 Human IL-1α 48/96T 1200/2000 2
MHK0004 Human IL-3 48/96T 1000/1800 2
MHK0006 Human IL-5 48/96T 1000/1800 2
MHK0009 Human IL-6 48/96T 1000/1800 2
MHK0011 Human IL-8 48/96T 1000/1800 2
MHK0013 Human IL-10 48/96T 1000/1800 2
MHK0017 Human IFN-γ 48/96T 1000/1800 2
MHK0020 Human TNF-β 48/96T 1500/2500 2
MHK0027 Human IL-17 48/96T 1500/2500 2
MHK0028 Human IL-20 48/96T 1500/2500 2
MHK0033 Human sTNF-R1 48/96T 1000/1800 2
MHK0036 Human IL-22 48/96T 1500/2500 2
MHK0042 Human IGF-1 48/96T 1500/2500 2
MHK0051 Human LIF 48/96T 1500/2500 2
MHK0053 Human MMP-1 48/96T 2000/3000 2
MHK0061 Human OPN 48/96T 2000/3000 2
MHK0066 Human BMP-2 48/96T 2000/3000 2
MHK0103 Human MCP-1/CCL2 48/96T 1500/2500 2

2 小鼠的ELISA试剂盒

货号 货名 规格 价格
MMK0001 Mouse IL-1β 48/96T 1300/2300 2
MMK0003 Mouse IL-4 48/96T 1300/2300 2
MMK0005 Mouse IL-10 48/96T 1300/2300 2
MMK0007 Mouse TNF-α 48/96T 1300/2300 2
MMK0011 Mouse IL-12 48/96T 1300/2300 2
MMK0020 Mouse VEGF 48/96T 1500/2500 2
MMK0022 Mouse GM-CSF 48/96T 1800/2800 2
MMK0025 Mouse Eotaxin 48/96T 2000/3000 2
MMK0029 Mouse MCP-1 48/96T 1800/2800 2
MMK0031 Mouse IL-25 48/96T 1800/2800 2
MMK0033 Mouse IL-15 48/96T 1800/2800 2
MMK0037 Mouse Acrp30 48/96T 2000/3000 2
MMK0040 Mouse Albumin 48/96T 2000/3000 2
货号 货名 规格 价格
MMK0002 Mouse IL-2 48/96T 1300/2300 2
MMK0004 Mouse IL-6 48/96T 1300/2300 2
MMK0006 Mouse IFN-γ 48/96T 1300/2300 2
MMK0012 Mouse IL-13 48/96T 1800/2800 2
MMK0018 Mouse MMP-9 48/96T 2000/3000 2
MMK0021 Mouse NGF 48/96T 2000/3000 2
MMK0024 Mouse IL-17 48/96T 1800/2800 2
MMK0026 Mouse IL-13 48/96T 1800/2800 2
MMK0030 Mouse CRP 48/96T 2000/3000 2
MMK0032 Mouse IL-7 48/96T 1800/2800 2
MMK0035 Mouse SCF 48/96T 2000/3000 2
MMK0039 Mouse NF-Kb p65 48/96T 2000/3000 2
         

3 大鼠的ELISA试剂盒

货号 货名 规格 价格  
MRK0001 Rat IL-1β 48/98T 1300/2300 2
MRK0003 Rat IL-4 48/96T 1300/2300 2
MRK0005 Rat IL-10 48/96T 1300/2300 2
MRK0007 Rat IFN-γ 48/96T 1300/2300 2
MRK0009 Rat TNF-α 48/96T 1300/2300 2
MRK0013 Rat TGF-β1 48/96T 1800/2800 2
MRK0015 Rat VEGF 48/96T 1800/2800 2
MRK0017 Rat IgE 48/96T 1800/2800 2
MRK0019 Rat Transferrin 48/96T 2000/3000 2
MRK0021 Rat MMP-9 48/96T 2000/3000 2
MRK0023 Rat Fractalkine 48/96T 2000/3000 2
MRK0025 Rat P-Selection 48/96T 2000/3000 2
MRK0027 Rat Collagen III 48/96T 2000/3000 2
MRK0029 Rat RANTES 48/96T 2000/3000 2
货号 货名 规格 价格  
MRK0002 Rat IL-2 48/96T 1300/2300 2
MRK0004 Rat IL-6 48/96T 1300/2300 2
MRK0006 Rat IL-12 48/96T 1300/2300 2
MRK0010 Rat IL-8 48/96T 1800/2800 2
MRK0012 Rat MCP-1 48/96T 1800/2800 2
MRK0014 Rat BNP 48/96T 2000/3000 2
MRK0018 Rat β2-MG 48/96T 2000/3000 2
MRK0020 Rat RBP 48/96T 2000/3000 2
MRK0022 Rat TIMP-1 48/96T 2000/3000 2
MRK0024 Rat cGMP 48/96T 1800/2800 2
MRK0028 Rat MPO 48/96T 2000/3000 2
MRK0030 Rat PGE2 48/96T 2000/3000 2
MRK0026 Rat Collagen I 48/96T 2000/3000 2
MRK0076 Rat HCY 48/96T 2000/3000 2
 
 
 

© 2012 Maibio 麦约尔生物 沪ICP备09048274号
电话:021-54201381;传真:021-54203127